AGD

Regulamin sklepu

§1

 

"TRANSHURT" FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWA FILMUT ARKADIUSZ z siedzibą w Koninie przy ul. Spółdzielców 20, NIP 665-252-30-52 ustanawia niniejszy Regulamin na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

§ 2 Uwagi ogólne

 

1. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w formie elektronicznej, warunki tych umów, tryb postępowania reklamacyjnego oraz gwarancyjnego, a także zasady ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży Towarów.

2.  Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Strony umowy sprzedaży.

3. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. W związku z tym, że towar sprzedajemy na bieżąco, zarówno wysyłkowo jak i stacjonarnie nie wszystkie artykuły widniejące na stronie są dostępne w momencie składania zamówienia. Sprzedający wysyła towary dostępne w danej chwili, o czym Kupujący będą informowani w email’u.

5. Niektóre kosmetyki i produkty AGD sprzedawane są tylko w opakowaniach zbiorczych.

6. W czasie trwania akcji promocyjnych "Darmowa wysyłka" koszt transportu / dostawy w wysokości 0zł obowiązuje przy zakupie powyżej 200zł netto.

7. Wszystkie zamówienia Kupującego, złożone w czasie trwania akcji Darmowa Wysyłka, będą dostarczone jedną przesyłką.

8. Koszty wysyłki zagranicę zostaną indywidualnie przeliczone wg wagi i kraju odbierającego przesyłkę, w związku z tym mogą ulec zmianie.

§ 3 Definicje

 

1.  Cennik – zestawienie Towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym z podaniem cen sprzedaży.

2.  Formularz Zamówienia – dokument określający wybrany przez Kupującego Towar, dane Kupującego (w szczególności imię i nazwisko/oznaczenie podmiotu nie będącego osobą fizyczną przez wskazanie jego nazwy i formy prawnej, adres zamieszkania/siedzibę, NIP), oznaczenie towaru, środków kontaktu z Kupującym, miejsce dostarczenia Towaru, adres do umieszczenia na fakturze VAT, jeżeli jest inny niż adres miejsca dostarczenia Towaru.

3.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego umożliwiający wstępne wyselekcjonowanie wybranego przez Kupującego Towaru.

4.  Kupujący – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Dla potrzeb zawierania umów na podstawie niniejszego regulaminu domniemywa się, że składający zamówienie ma pełną zdolność prawną i do czynności prawnych.

5.  Obsługa Klienta – jednostki obsługujące Kupujących.

6.  Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego o nazwie Polka24 (polka24.pl).

7.  Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy o adresie polka24.pl umożliwiający prezentację i sprzedaż Towarów, przy pomocy którego Sprzedawca proponuje zawarcie umowy w postaci zaproszenia do składania zamówień; prowadzony w języku polskim.

8.  Sprzedawca – "TRANSHURT" FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWA FILMUT ARKADIUSZ z siedzibą w Koninie przy ul. Spółdzielców 20, NIP 665-252-30-52

9.   Towar – produkty stanowiące własność Sprzedawcy, prezentowane przez niego w Sklepie Internetowym, do których należą m.in. artykuły wielobranżowe, artykuły upominkowe, artykuły dekoracyjne.

10.   Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym przy wykorzystaniu Sklepu.

11.   Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające rodzaj i liczbę Towaru.

  1. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nieoczekiwane, niemożliwe do zapobieżenia (np.: kataklizmy, wojny, rozruchy, zaburzenia społeczne).
  2. Zdarzenie losowe niezależne od Strony rozumie się zdarzenia, którym Strona zapobiec nie mogła (np.: strajki, brak wykonania usługi przez podmiot dostarczający przesyłkę, nienależyte wykonanie zobowiązania przez poddostawców Sprzedającego, pożar, odcięcie zasilania).

 

§ 4 Zawarcie umowy

 

1. Czynności techniczne Kupującego

Zawarcie Umowy powinno być poprzedzone następującymi czynnościami technicznymi Kupującego:

1.  Wpisaniem danych osobowych oraz danych transakcyjnych do wysyłki Towaru lub uprzednim zarejestrowaniem się w portalu polka24.pl

2.  Dokonaniem wyboru Towarów spośród Towarów prezentowanych w Sklepie.

3.  Skompletowaniem zamówienia poprzez dodanie wszystkich wybranych Towarów do Koszyka.

4.  Prawidłowym wypełnieniem Formularza Zamówienia.

5.  Wyborem sposobu płatności i zapłatą za Towar, w przypadku dokonywania płatności w formie przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.

2. Tryb zawarcia Umowy

1.   Zawarcie Umowy następuje poprzez przesłanie przez Kupującego wypełnionego w formie elektronicznej Formularza Zamówienia i potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.

2.   Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia drogą elektroniczną, niezwłocznie lecz nie  później niż w ciągu 2-go dnia roboczego po zarejestrowaniu Zamówienia. Brak potwierdzenia realizacji zamówienia w tym terminie oznacza brak przyjęcia do realizacji.

3.   Formularze przesłane przez Kupującego w niedzielę oraz dzień ustawowo wolny od pracy są rozpatrywane przez Sprzedawcę w celu ich potwierdzenia w pierwszym dniu roboczym następującym po tych dniach.

4.   Sprzedawca nie rozpatruje Formularzy Zamówień wypełnionych nieprawidłowo.

5.   W przypadku, o którym mowa w pkt 4 Sprzedawca odmawia zawarcia Umowy i niezwłocznie powiadamia o tym Kupującego drogą elektroniczną.

6.   W przypadku, gdy Kupujący wybierze formę płatności „przelewem” zawarcie umowy następuje w chwili wpływu całej ceny na rachunek Sprzedającego. Płatność przelewem winna być dokonana najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3. Cena

1.   Strony wiąże cena obowiązująca w chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

2.   Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie są podane w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT, tj. są cenami netto.

3.   Sprzedawca uprawniony jest do zmiany cen Towarów prezentowanych w Sklepie.

4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru aż do uiszczenia całości ceny i jego wydania nabywcy.

 

§ 5 Sposób i termin płatności

 

1.  Zapłata ceny za Towar może być dokonana przelewem za pośrednictwem instytucji finansowej wskazanej przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

2.  Przy wyborze formy dostawy kurierem, bądź pocztą możliwa jest opcja „Płatność przy odbiorze”.

3.  Przy wyborze formy obioru osobistego, możliwa jest płatność gotówką w Salonie Sprzedaży, właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

4.  Dowód sprzedaży stanowi faktura VAT lub paragon.

 

§ 6 Anulowanie zamówienia

 

1.  W przypadku, gdy Towar nie został przekazany podmiotowi go dostarczającemu i nie zachodzą inne do tego przeszkody Kupujący może odstąpić od Umowy poprzez anulowanie Zamówienia drogą elektroniczną pod adresem hurtownia@polka24.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.  O udanym anulowaniu lub niemożności anulowania zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną.

 

§ 7 Dostawa towaru

 

I. Sposób dostawy

1.   Towar zostaje dostarczony do miejsca wskazanego przez Kupującego w Formularzu zamówienia za pośrednictwem podmiotu dostarczającego przesyłkę.

2.   Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wysyłek zagranicznych koszt wysyłki będzie wyższy, a wysyłka będzie zrealizowana po akceptacji      kosztów przez Kupującego.

3.   Dostawa Towaru odbywa się zgodnie z procedurą podmiotu dostarczającego przesyłkę.

II. Koszt dostawy

1.   W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej koszty dostawy Towaru ponosi Kupujący.

2.   Sprzedawca informuje Kupującego o kosztach dostawy w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia oraz dodatkowo w podsumowaniu zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

III. Załączniki

Sprzedawca oprócz Towaru dostarcza Kupującemu, według jego wyboru,  fakturę VAT lub paragon.

IV. Termin dostawy

1.   Termin do wydania Towaru rozpoczyna bieg z pierwszym dniem roboczym po dniu zawarcia Umowy, jak również po spełnieniu przez Kupującego innych zobowiązań, o ile takowe Kupujący na siebie przyjmie.

2.   Termin do wydania Towaru wynosi: 1) do 7 dni w przypadku Towarów znajdujących się 
w magazynie, 2) 30 dni w przypadku Towarów, których w chwili składania zamówienia nie ma w magazynie.

3.   Termin liczony jest w dniach roboczych. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin do wydania Towaru upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

4.   Jeżeli przesyłka zawiera kilka Towarów, termin dostawy tej przesyłki stanowi najdłuższy termin spośród terminów dostawy zamówionych przez Kupującego Towarów.

V. Odbiór Towaru

1.   Kupujący kwituje odbiór towaru w liście przewozowym (o ile przesyłka wymaga takiego potwierdzenia) bądź w inny sposób wymagany przez podmiot dostarczający towar.

2.   Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi ryzyko związane z posiadaniem i używaniem Towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

VI. Kontrola

1.   Sprzedawca zapewnia zgodność sprzedanego Towaru z ustaloną w Umowie specyfikacją (rodzajem, ilością). Sprzedawca zapewnia ponadto całość i nienaruszalność opakowania przedmiotu sprzedaży.

2.   Przy odbiorze Towaru, w obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę, Kupujący zobowiązany jest do zbadania stanu, całości, kompletności, nienaruszalności i zgodności przesyłki ze stosowną specyfikacją ustaloną w Umowie (rodzajem, ilością) oraz zgodności zapisów wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT lub paragonu.

3.   W przypadku stwierdzenia naruszenia należytego stanu, całości, kompletności, nienaruszalności przesyłki Kupujący: 1) spisuje w obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę protokół szkodowy określający rodzaj i zakres naruszenia należytego stanu, całości, kompletności lub nienaruszalności przesyłki. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez Kupującego i podmiot dostarczający przesyłkę. Sporządzenie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń przez Kupującego, 2) natychmiast, nie później niż następnego dnia roboczego informuje Sprzedawcę o tym fakcie na piśmie w formie listu poleconego.

4.   W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy treścią Umowy lub fakturą VAT / paragonem a dostarczonymi Towarami, Kupujący natychmiast informuje Sprzedawcę na piśmie w formie listu poleconego o istniejącej rozbieżności.

5.   Wszelkie badania/kontrole będące wynikiem żądania Kupującego sformułowanego po zawarciu Umowy, wykonywane są na jego koszt. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonych działań, iż Sprzedany Towar ma wady, za które odpowiada Sprzedawca, poniesione przez Kupującego koszty podlegają zwrotowi. Warunkiem zwrotu kosztów jest  zgoda Sprzedawcy na przeprowadzenie badań/kontroli i udokumentowanie fakturą poniesionych kosztów.

VII. Opóźnienie dostawy

1.   W przypadku, gdy Strona nie może wykonać zobowiązania niepieniężnego w uzgodnionym terminie lub gdy z okoliczności wynika, że termin wykonania zobowiązania prawdopodobnie nie zostanie dotrzymany, Strona opóźniająca się ze świadczeniem niezwłocznie informuje drugą Stronę o tym fakcie, jak również wskazuje okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie zobowiązania.

2.   W informacji, o której mowa w ust. 1 Strona zobowiązana jest wskazać nowy termin do spełnienia świadczenia.

3.   W przypadku zwłoki, tj. niespełnienia lub nienależytego spełnienia świadczenia w terminie wskutek zawinionego działania (zaniechania) Strony, druga Strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin (na zasadach pkt 4) do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy. Przyjęcie do wiadomości informacji, o której mowa w pkt 1 i 2 (tj. brak sprzeciwu w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania) oznacza zgodę na wykonanie zobowiązania w terminie podanym w informacji. W przypadku braku akceptacji nowego terminu realizacji zamówienia umowa rozwiązuje się. Sprzedający może odstąpić od umowy, gdy nie będzie mógł wywiązać się ze swego zobowiązania. W takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Kupującego podając przyczynę niewykonania zobowiązania i o ile płatność już nastąpiła zwrócić to co świadczyła druga strona.

4.   Wyznaczony Sprzedawcy dodatkowy termin do spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 3 nie może być krótszy niż:

  • 14 dni roboczych – w przypadku Towarów znajdujących się w magazynie,
  • 30 dni roboczych – w przypadku Towarów, których nie ma w magazynie,

 

W przypadkach opisanych powyżej Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu jak najszybszego spełnienia swojego świadczenia.

5.   W przypadku opóźnienia w odbiorze świadczenia przez Kupującego, Sprzedawcy przysługuje prawo określenia nowego terminu spełnienia świadczenia – stosownie do ust. 1-3.

6.   W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym Kupujący ponosi koszt ponownego dostarczenia Towaru do swej siedziby lub innego miejsca spełnienia świadczenia; na wyraźne żądanie Kupującego, wyrażone w formie pisemnej, które dotrze do Sprzedającego najdalej na 3 dni przed wysłaniem przesyłki, Sprzedawca umożliwi Kupującemu odebranie sprzedanego Towaru z siedziby Sprzedawcy.

7.   W przypadku braku dwukrotnego odbioru towaru przez Kupującego w miejscu przez niego wskazanym Sprzedawca może od umowy odstąpić, koszty dostawy i ewentualna szkoda po stronie Sprzedawcy obciąża Kupującego.

 

§ 8 Informacje o statusie realizacji zamówienia

 

1.  Jeżeli wysyłka Towaru jest realizowana przez firmę kurierską to Kupujący ma możliwość uzyskania informacji o statusie złożonego przez siebie Zamówienia. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu pozyskaniu stosownej informacji.

2.  Kupujący może zgłaszać pytania i uwagi dotyczące realizacji Zamówienia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy hurtownia@polka24.pl bądź pisemnie. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 

 

§ 9 Niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę

 

1.  Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia na rzecz Kupującego z tego powodu, że Towar nie jest dostępny bądź z innej przyczyny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, zawiadamia o tym Kupującego i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

2.  W przypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedawca może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Kupującego o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Umowy, w sposób określony w §14 Regulaminu za zwrotem Towaru na koszt Sprzedawcy.

 

§ 10 Roszczenia

 

1.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wyłącznie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną Kupującemu; kwota odszkodowania nie może być wyższa niż wartość ceny sprzedaży netto.

2.  W przypadku, gdy na dany towar udzielana jest gwarancja strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za jego wady fizyczne.

3.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi trwa przez sześć miesięcy od chwili wydania towaru Kupującemu, chyba że z właściwości bądź przeznaczenia rzeczy wynika, iż termin jej używania jest krótszy.

                                                                                                           § 11 Reklamacja produktu/ów

1.  Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej / przewoźnika w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej / przewoźnika jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.

2.  Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedawcy w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionego Produktu / zamówionych Produktów.

3.  Podstawa prawna oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

4.  Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: ul. Transhurt-A.Filmut FTUH, ul. Spółdzielców 20, 62-510 Konin. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu, zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu.

5.  W przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

b)  złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

c)  żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6.  Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby to nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9.  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 12 Zwolnienie od odpowiedzialności (zdarzenia losowe i siła wyższa)

 

1.  Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia siły wyższej, zdarzenia losowego  bądź innego przypadku wyłączającego zawinienie Strony nie stanowi podstawy dla wysuwania w stosunku do niej roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której siła wyższa, zdarzenie losowe czy inny przypadek wyłączający jej odpowiedzialność  zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności stosownie do postanowień § 7 ust. 7 „Opóźnienie dostawy”.

2.  Postanowienia jednostki redakcyjnej „Opóźnienie dostawy” znajdują odpowiednie zastosowanie.

 

§ 13 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny i zwrócić swoje zakupy.

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 14 Pozostałe prawa i obowiązki Stron Umowy

 

1. Kupującego

1.   Kupujący zobowiązany jest:

1) korzystać ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,

2) pokryć koszty związane z korzystaniem z oprogramowania umożliwiającego dostęp do Sklepu (np. koszty usługi internetowej),

3) podać prawdziwe dane (informacje osobowe) w Formularzu Zamówienia,

4) nie korzystać ze Sklepu w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami, m.in. nie używać zdjęć produktów na portalu polka24.pl w celach innych niż zakup towaru na w/w portalu (zdjęcia produktów na portalu polka24.pl są własnością firmy "TRANSHURT" FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWA FILMUT ARKADIUSZ.

 

 

  1.   Kupujący oświadcza, że wszystkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania ze Sklepu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.

2. Sprzedawcy

1.   Sprzedawca ma prawo czasowego zawieszenia proponowania zawarcia Umowy w Sklepie określonych Towarów w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

2.   Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych związanych z dokonaniem płatności.

3.   Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby jego świadczenia były wykonane z należytą starannością oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji i podejmowania działań zabezpieczających serwer przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

§ 15 Ochrona danych osobowych

 

1.  Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego jest Sprzedawca.

2.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy (a także w przyszłości za zgodą Kupującego – co do następnych Umów) oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do jej realizacji, jakie zostają określone w Formularzu Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dane osobowe Kupującego przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

3.  Wszelkie inne dane niż określone w ust. 2 mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Kupującego, z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.

4.  Dane osobowe Kupującego mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Kupującego zgody na takie przetwarzanie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia Umowy.

5.  Wypełnienie Formularza Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na przekazywanie podmiotom trzecim współpracującym ze Sprzedawcą przy realizacji Umowy danych osobowych Kupującego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6.  Sprzedawca zapewnia Kupującemu prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia i usunięcia za pośrednictwem strony Sklepu.

 

§ 16 Spory

 

1.  W przypadku powstania sporu w związku z wykonywaniem Umowy, Strony Umowy dążą do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

2.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 17 Postanowienia końcowe

 

1.  Przesłanie przez Kupującego Formularza Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.  Regulamin nie narusza praw Kupującego wynikających z przepisów: ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r.- Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) o sprzedaży, gwarancji i rękojmi, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm).

3.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4.  Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie dotyczą jednakże zamówień skutecznie złożonych przed datą ich ogłoszenia.

5.  Regulamin obowiązuje od dnia 03.08.2010r.

 

Zachowanie prywatności

 

Dane osobowe osób rejestrujących się na polka24.pl i naszych Klientów są chronione na zasadach ogólnych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "o ochronie danych osobowych" oraz dodatkowo obowiązującymi w firmie wewnętrznymi zasadami poszanowania cudzej prywatności. 
Dane osobowe Klientów są ograniczone do niezbędnego minimum potrzebnego do obsługi zawieranych transakcji i jedynie w tym celu są przetwarzane. Niepodanie wymaganego minimum technicznego danych osobowych zablokuje przebieg transakcji. W celach statystycznych są zbierane i wykorzystywane jedynie informacje zbiorcze i całkowicie w stosunku do naszych Klientów anonimowe (województwo, wiek, płeć).

Po złożeniu zamówienia dane osobowe są udostępniane jedynie upoważnionym do obsługi transakcji pracownikom firmy. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych stronom trzecim (firmy, osoby prywatne).

Klient firmy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich korekty oraz żądania braku ich aktywności na zasadach ustalonych w powołanej na wstępie ustawie.